Mecenat na rzecz rozwoju i edukacji dzieci z Aleppo w Syrii

§ 1

 1. Program „Pierwszy krok”, zwany dalej programem prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 111 i Stowarzyszenie Dom Wschodni – Domus Orientalis, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 80, lokal nr 36, zwanych dalej Organizatorami.
 2. Partnerami wykonawczymi Organizatorów przy realizacji wsparcia ucznia w ramach programu „Pierwszy krok” są:
  1. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, ul. Fares al. Khoury 7, Aziziye, Aleppo, Syria,
  1. Szkoła Naszej Pani od Aniołów w Badaro w Bejrucie, ul. Benoit Barakat, Bejrut, Liban  (Notre Dame des Anges School Badaro, Benoit Barakat street- Beirut, Lebanon).
 3. Program służy finansowemu i rozwojowemu wsparciu uczniów szkół na Bliskim Wschodzie: w Aleppo w Syrii i w Bejrucie w Libanie, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej.

§ 2

Darczyńcą na rzecz programu „Pierwszy krok” może być osoba prawna lub osoba fizyczna.

§ 3

 1. Darczyńca przystępuje do programu „Pierwszy krok” na podstawie wypełnionej deklaracji,
  w ramach której wybiera czas opieki. Minimalny czas opieki to 6 miesięcy.
 2. Darczyńca, który złożył deklarację, zobowiązuje się do comiesięcznej wpłaty określonej
  w deklaracji kwoty na wskazany przez Caritas rachunek: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077 z tytułem: „Pierwszy krok”, deklaracja nr ……….., bądź za pomocą wpłaty on-line ze strony internetowej programu.
 3. Darczyńca, który chce dokonać jednorazowej wpłaty lub wspierać program „Pierwszy krok” regularnie inną kwotą niż określona w deklaracji, zasila w ten sposób Skarbonkę programu „Pierwszy krok”, z której finansowane będzie wsparcie kolejnych uczestników Programu. Wpłaty zasilające Skarbonkę Programu przekazywane będą na wskazany przez Caritas rachunek: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077 z tytułem: Skarbonka programu „Pierwszy krok”, bądź za pomocą wpłaty on-line ze strony internetowej programu.

§ 4

Po zakończeniu deklarowanego okresu opieki, Caritas przedstawia Darczyńcy rozliczenie środków przekazanych na rzecz programu „Pierwszy krok”, na podstawie informacji przekazanej przez Partnerów.

§ 5

W ramach pomocy w programie „Pierwszy krok” uczeń może otrzymać wsparcie w zakresie: opłat czesnego za szkołę, wyprawki szkolnej (książki, zeszyty, strój gimnastyczny, obuwie), wyjść szkolnych (zorganizowane wyjścia, kino, teatr, wycieczki szkolne), kursów języków obcych, kursów specjalistycznych, korepetycji, dojazdów do szkoły, kosztów mieszkania w bursie, kolonii, obozów i innych form pomocy.

§ 6

 1. Darczyńca lub osoba przez niego upoważniona może zapoznać się z profilem ucznia, objętego programem „Pierwszy krok”. Dane osobowe ucznia objętego programem „Pierwszy krok” podlegają ochronie prawnej. Darczyńca oświadcza, iż nie ujawni danych osobowych ucznia w żadnym celu, w szczególności dla celu marketingowego.
 2. Darczyńca przyjmuje do wiadomości i akceptuje brak możliwości wyboru ucznia ze względu na płeć, wiek, miejsca zamieszkania czy wyznanie.
 3. Darczyńca przyjmuje do wiadomości i akceptuje brak możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniem, któremu udziela wsparcia w ramach programu.
 4. Darczyńca przyjmuje do wiadomości i akceptuje możliwość zmiany dziecka w trakcie trwania wsparcia spowodowaną migracją rodziny dziecka.

§ 7

Warunkiem objęcia ucznia programem „Pierwszy krok” jest złożenie przez Partnera wniosku ze zdjęciem ucznia oraz zaakceptowanie go przez Organizatorów, według kryteriów określonych w pkt 3.  § 1 niniejszego regulaminu.

 1. Wniosek o objęcie ucznia programem „Pierwszy krok” składa się na formularzu opisującym sytuację ucznia. Do wniosku w osobnym pliku załącza się zdjęcie ucznia.
 2. Wniosek należy złożyć do Organizatorów.

§ 8

Organizatorzy rozpatrują złożone wnioski i podejmują decyzję o formie i okresie wsparcia konkretnych uczniów.

§ 9

 1. Środki finansowe potrzebne na realizację opieki nad uczniem w ramach programu „Pierwszy krok” przekazywane są przez Caritas na konto Partnera.
 2. Partner ma obowiązek sporządzenia i dostarczenia Organizatorom rozliczenia pomocy finansowej dla ucznia, zgodnie z założonym przeznaczeniem środków, na koniec każdego okresu wsparcia. Rozliczenie stanowi integralną część dokumentacji i jest uwzględniane przy przedłużaniu opieki.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mają prawo odwołać decyzję o objęciu ucznia programem „Pierwszy krok”.

§ 10

Pomoc będzie przyznawana w ramach środków pozyskanych przez Organizatorów na rzecz programu „Pierwszy krok”.

§ 11

W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mają prawo do indywidualnej decyzji o objęciu ucznia programem „Pierwszy krok”

§ 12

 1. Udział w programie „Pierwszy krok” wymaga podania przez uczestników programu danych osobowych, określonych przez Organizatorów w odpowiednich formularzach zgłoszeniowych i deklaracjach.
 2. Udział w programie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, w celach związanych z jego udziałem w programie. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich trwałego usunięcia przez Organizatorów.
 3. Administratorami danych osobowych są:
  1. Caritas Archidiecezji Łódzkiej, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 111, 90 – 507 Łódź, Kościelna Osoba Prawna, powołana Dekretem Biskupa Łódzkiego dnia 2 kwietnia 1990 roku, NIP: 727 16 60 410, REGON: 040006299, adres do korespondencji: ul. Gdańska 111, 90 – 507 Łódź, adres poczty elektronicznej: iod.caritas@toya.net.pl
  1. Stowarzyszenie Dom Wschodni – Domus Orientalis, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 80, lokal nr 36, 90-102 Łódź, NIP: 712 328  00 93, REGON: 061544630, adres poczty elektronicznej: kontakt@domwschodni.pl
 1. Organizatorzy dokładają najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych uczestników przed dostępem, pozyskiwaniem, bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń.
 2. Organizatorzy nie udostępniają, ani nie przekazują danych osobowych podanych przez uczestników osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, bądź z decyzji organu państwowego.

§ 13

10% z każdej wpłaty na rzecz programu „Pierwszy krok”  przeznaczone zostaje na pokrycie kosztów administracyjnych ponoszonych przez Organizatorów.

§ 14

Udział w programie „Pierwszy krok” oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Łódź, 1 października 2021

Materiały do pobrania: