Możesz dołączyć do programu „Pierwszy krok” jako Darczyńca wypełniając poniższy formularz lub zgłaszając chęć udziału mailowo (kontakt@domwschodni.pl) lub telefonicznie (+ 48 668 571 976)


Linki do wpłat dla Darczyńców zadeklarowanych:

Przekaż 80 PLN
(miesięczne stypendium)

Przekaż 460PLN
(stypendium półroczne)

Przekaż 960 PLN
(stypendium roczne)

Możesz dokonać wpłaty tradycyjnym przelewem na rachunek:

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Gdańska 111
90-507 Łódź

Bank Pekao S.A.V o/Łódź 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077
Z dopiskiem: Darowizna – Pierwszy krok

lub przez aplikację Caritas:
Android iOS


Klauzula informacyjna dotycząca przekazywanych danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  – Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 111
  – Stowarzyszenie Dom Wschodni – Domus Orientalis z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 80
 2. Caritas Archidiecezji Łódzkiej wyznaczyła Inspektora ochrony danych. Kontakt: e-mail: iod.caritas@toya.net.pl, tel.: 42 639 95 81.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu „Pierwszy krok”, a w szczególności: pozyskania darczyńcy, obsługi wpłat, udzielania informacji o przebiegu programu, sprawozdawczości, prowadzenia korespondencji z beneficjentami i darczyńcami programu, a także prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach kontaktowych z Administratorem na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody.
 4. Administrator przetwarzają następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, dane zawarte w tytule wpłaty. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez banki, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług bankowych. Pozostałe dane osobowe (m.in. adres email, telefon) przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana odrębnie dobrowolnej zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmioty zapewniające obsługę administracyjną i techniczną Administratora na podstawie zawartej umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jest możliwe tylko w odniesieniu do danych, których Administrator nie jest zobowiązany przetwarzać przez wymagany prawem okres czasu.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów wskazanych w punkcie 3. niniejszej klauzuli.